Σύγχρονοι παράγοντες επηρεασμού της ανάπτυξης στις πόλεις και τις Περιφέρειες

0

Η μελλοντική πορεία των πόλεων και περιφερειών θα εξαρτηθεί καθαρά από την ικανότητα τους να επιτύχουν οικονομική ανάπτυξη, και το να κατανοήσουμε πως και γιατί τέτοια ανάπτυξη μπορεί να λάβει χώρα στην εποχή μας πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο.

Οι πόλεις θα συνεχίσουν να δρουν ως πυρήνες για την επιχειρηματικότητα και καινοτομία, και οι μελλοντικές αποφάσεις πολιτικής θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι εφαρμόζοντας πολιτικές που έχουν ως στόχο μονάχα την αύξηση του αποθέματος του άυλου κεφαλαίου, είναι απίθανο να κινητοποιήσουν εκείνες τις δυνάμεις που θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης, εκτός και εάν υψηλής ποιότητας θεσμοί λειτουργούν προσανατολισμένοι στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την επιχειρηματικότητα και τη βιωσιμότητα των πόλεων/ περιφερειών.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες οικονομικής γεωγραφίας και χωρικής ανάπτυξης, τα αστικά οικονομικά συστήματα συνδυάζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ του κεφαλαίου και των θεσμών. Σε αυτά τα συστήματα, οι επιλογές του κεφαλαίου (βλ. επενδύσεις και επιχειρηματικότητα) δεν είναι αποκλειστικά θέμα προσωπικών επιλογών και προτιμήσεων, αλλά επηρεάζονται από ένα σύνολο θεσμικών παραγόντων. Συνέπεια αυτής της αλληλεπίδρασης είναι η ανάπτυξη των πόλεων και περιφερειών να αποτελεί μια ενδογενής πράξη που απορρέει από την ικανότητα της πόλης/περιφέρειας να επενδύσει σε ένα μεγάλο εύρος άυλων στοιχείων, ιδιαίτερα το ανθρώπινο κεφάλαιο, την καινοτομία καθώς επίσης και πιο σύγχρονους παράγοντες όπως η επιχειρηματικότητα και δικτύωση.

Συνεπώς, μακροχρόνιες διαφορές στην ανάπτυξη μεταξύ πόλεων ή ολόκληρων περιφερειών συμβαίνουν ως αποτέλεσμα των διαφορών στη δομή των οικονομικών τους συστημάτων. Πρόσφατα, στη συζήτηση περί οικονομικής ανάπτυξης έχει εισέλθει και η ποιότητα των θεσμών (βλ. κυρίως ποιότητα κεντρικών- περιφερειακών-τοπικών φορέων, οι σχέσεις και συνεργασία μεταξύ τους, καθώς επίσης και η συνεργασία τους με το κεφάλαιο/ επενδυτές) προκειμένου να κατανοηθεί η ανισόρροπη και διαφορετική ανάπτυξη πόλεων και περιφερειών. Σε αυτό το πλαίσιο οι Θεσμοί λαμβάνουν τη μορφή κινήτρων ή αντικινήτρων ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της προσέλκυσης επενδύσεων.

Όμως ποιοι θεωρούνται στη σημερινή μας εποχή βασικοί παράγοντες επηρεασμού της ανάπτυξης μιας περιφέρειας ή πόλης, μέσω της συσσώρευσης κεφαλαίου; Βασικό στοιχείο είναι εάν η ιδιοκτησία γης είναι δημόσια ή ιδιωτική καθώς επίσης και οι υποδομές. Επιπλέον, η ποιότητα παροχής των δημόσιων υπηρεσιών, η προέλευση των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και οι ισχύοντες κανόνες επιχειρηματικής διακυβέρνησης και συμπεριφοράς αναζήτησης χώρων προς ενοικίαση επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική πορεία μιας περιφέρειας ή πόλης.

Στο παραπάνω πλαίσιο που περιγράψαμε είναι ξεκάθαρο ότι οι τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις διαθέτουν ένα εύρος δυνατοτήτων για τον επηρεασμό της οικονομικής ανάπτυξης, με το πιο σημαντικό αυτό που συνδέεται με το φυσικό κεφάλαιο και τους κανονισμούς χρήσης γης, ιδιαίτερα αυτούς που αφορούν τις επενδύσεις σε έργα υποδομής.

Λαυρέντιος Βασιλειάδης, Διδάκτωρ Περιφερειακής Ανάπτυξης του LondonSchool of Economics and PoliticalScience, Email Επικοινωνίας: l_vasiliadis@hotmail.com

Leave A Reply