Προκήρυξη Προγράμματος Έρευνας απο την Περιφέρεια

0

KATHSΤο πρόγραμμα, Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) – Μικροηλεκτρονική και Προηγμένα Υλικά, που προκήρυξε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αφορά στην ενίσχυση ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας μέσω:

1) συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα  ή

2) από επιχειρήσεις που μπορούν να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις μέσω  συμβάσεων με ερευνητικούς φορείς  ή ερευνητικά τους τμήματα.

Τα έργα θα πρέπει να αφορούν  στους τομείς:

1)  της «Μικροηλεκτρονικής»  (περιλαμβανομένων των εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων και καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής) και

2) των «Προηγμένων Υλικών»  όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.

Στόχος της έρευνας θα πρέπει να είναι η διαφοροποίηση της παραγωγής με νέα προϊόντα και δραστηριότητες .Έτσι αναμένονται  προτάσεις για τα παρακάτω αντικείμενα ανά τομέα:

Α. Εφαρμογές Μικροηλεκτρονικής και σχετικών εφαρμογών πληροφορικής με κατεύθυνση σε  Internet of Things (καταναλωτικών αλλά και παραγωγικών εφαρμογών), Ενσωματωμένα Συστήματα – Υλικό/Λογισμικό, Εφαρμογές SMARTCITY/REGION, Έξυπνες Ενεργειακές εφαρμογές, Έξυπνες περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Β. Προηγμένα Υλικά

Υλικά κατασκευών («Συμβατικά» και «μη Συμβατικά»), Υλικά για Αισθητήρες, Ενεργειακές εφαρμογές, Λειτουργικά υλικά (π.χ. Τεχνικά υφάσματα κλπ), Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον-υγεία–τρόφιμα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις, πότε και που

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις Επιχειρήσεις που:

1) δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

2) να λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε ή ως  ατομικές επιχειρήσεις,

3)  να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

4) να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις

5) να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση παλιότερης επιχορήγησης.

Επίσης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι.

Οι νεοσύστατες  επιχειρήσεις για να υποβάλλουν προτάσεις πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Φορείς Τεχνολογικής Έρευνας: κάθε οντότητα με ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς  (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) με πρωταρχικό σκοπό των οποίων είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης.

Περίοδος υποβολής θα είναι από τις  29 Σεπτεμβρίου 2016 έως 31/10/2016 (ώρα 16:00). Ο χρόνος, με βάση την προκήρυξη είναι ελάχιστος και μάλλον ασυνήθιστα μικρός για τέτοιου είδους προκηρύξεις.

Με βάση την πρόσκληση δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του ερευνητικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του ερευνητικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων, ανάλογα με το αντικείμενο, είναι έως 2 χρόνια με δυνατότητα παράτασης μέχρι το 1/3 της αρχικής διάρκειας του έργου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Δράση ΕΤΑΚ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 στους τομείς της Μικροηλεκτρονικής και των Προηγμένων Υλικών»

Τι χρηματοδοτεί το πρόγραμμα

Οι επιλέξιμες δαπάνες  για το πρόγραμμα είναι:

  • δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο·
  • δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο· Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές·
  • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο·
  • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
  • Επιλέξιμες δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας είναι οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης.

Ο επιδότηση  κάθε έργου μπορεί να φτάνει μέχρι 200.000 € για κάθε πρόταση  εφόσον συμμετέχουν έως 2 επιχειρήσεις και μπορεί να είναι αυξημένος κατά 50% για πάνω από 3 επιχειρήσεις.

Το ποσοστό επιδότησης ποικίλει ανάλογα με τις δαπάνες που θα υποβληθούν στην πρόταση όπως φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

  ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Είδος Δαπάνης ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ
Βιομηχανική/Εφαρμοσμένη Έρευνα 50% 60% 70%
Βιομηχανική Έρευνα υπό προϋποθέσεις 65% 75% 80%
Πειραματική Ανάπτυξη 25% 35% 45%
Πειραματική Ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 40% 50% 60%
Μελέτες σκοπιμότητας 50% 60% 70%

 

Σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις ότι τα πανεπιστήμια γενικώς δεν εμπίπτουν στον κανόνα των περιορισμών και η επιδότησή των δαπανών τους καλύπτεται κατά 100% αντί των παραπάνω ποσών που εμφανίζονται στον πίνακα.

Για να συμβεί αυτό πρέπει οι κύριες δραστηριότητες τους να είναι:
1) δραστηριότητες εκπαίδευσης.
2) ανεξάρτητη ερεύνα και ανάπτυξη για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση,
3) να έχουν προβεί σε ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση.
4) το σύνολο των κερδών από τις δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης επανεπενδύεται στις κύριες δραστηριότητες τουερευνητικού οργανισμού ή της ερευνητικής υποδομής.

Προκήρυξη των πρώτων καθεστώτων Αναπτυξιακου Νόμου

Με βάση απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης ενεργοποιούνται άμεσα και θα δέχονται προτάσεις από 12 Οκτωβρίου 2016 τα Τέσσερα πρώτα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου όπως τα έχουμε αναλύσει σε προηγούμενο άρθρο μας.

Έτσι η υποβολή  αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου 2016.

Για τα καθεστώτα Γενικής επιχειρηματικότητας και Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ ο κύκλος υποβολής προτάσεων κλείνει στις 30 Νοεμβρίου 2016.

Για τα άλλα δύο καθεστώτα της ενίσχυσης μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεγάλων επενδύσεων ο κύκλος υποβολής κλείνει στις 28 Απριλίου 2017.

1.Γενική επιχειρηματικότητα

Το καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Στην κατηγορία αυτή, δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, υφιστάμενων ή υπό σύσταση.

Περιλαμβάνει τις συνήθεις δαπάνες (κτιριακά εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα ) καθώς και δαπάνες μισθολογικού κόστους καθώς και μελέτες αλλά και δαπάνες εκκίνησης για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.

Τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ή επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€.

2. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τα τρία παρακάτω κριτήρια:

α) να είναι ΜΜΕ,

 β) να είναι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (νεότερες των 7 ετών),

γ) να είναι ανεξάρτητες (με τον τρόπο που ορίζεται η ανεξαρτησία στον νόμο).

Τα είδη ενίσχυσης συνίστανται σε α) φορολογική απαλλαγή, β) επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά, μέσω προτεραιοποίησης.

3. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλησμού

Το καθεστώς αφορά κυρίως επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση). Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων υφισταμένων ή υπό σύσταση.

Προβλέπεται φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται χωρίς συγκριτική αξιολόγηση στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων.

Leave A Reply