Συνεργασία επιχειρήσεων με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς

0

Μετά την διαβούλευση το πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» συνολικής επιχορήγησης 280.000.000€ αναμένεται άμεσα να προκηρυχτεί και θέλει να υποβοηθήσει  την εισαγωγή της καινοτόμου παραγωγικής διαδικασίας στις επιχειρήσεις  μέσω της συνεργασία τους με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς γνώσης και τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα θα προκηρυχτεί σε τρεις κύκλους, θα αφορά όλη τη χώρα αλλά θα ενισχύει έντονα τις περιφέρειες με χαμηλό μέσο κατά κεφαλή εισόδημα.

Έτσι από τα 280.000.000€ συνολικής επιχορήγησης τα 177.020.000€ αφορούν τις φτωχές περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα).

Η όλη δομή του έχει στόχο την αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3).

Γι΄ αυτό και είναι εστιασμένο στους τομείς που η πολιτεία θεωρεί ως βασικούς και είναι οι τομείς:

1.Υλικάκατασκευές, 2.Τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες, 3.Αγροδιατροφή, 4. Περιβάλλον & Βιώσιμη ανάπτυξη, 5. Υγεία καιφάρμακα, 6. Μεταφορές & εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), 7. Ενέργεια, 8.Τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών και 9. Αναδυόμενες Τεχνολογίες.

Η όλη φιλοσοφία  του προγράμματος στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της επίδειξης σε λειτουργούσες επιχειρήσεις, για την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και την υποστήριξη της κατοχύρωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τελικός στόχος είναι  η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων κα η μετάβαση σε ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Γι αυτό και θα διατεθεί το σύνολο των πόρων στους παραπάνω δυναμικούς τομείς  που έχουν δυναμικό επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας.

Οι παρεμβάσεις που θα ενισχυθούν είναι:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Ενσωμάτωση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στην Παραγωγική Διαδικασία

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο στόχος της δεύτερης παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η ανάπτυξη ουσιαστικών συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών. Στην κατηγορία αυτή ισχυρό κίνητρο για τη συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων είναι και το πολύ υψηλό ποσοστό (μέχρι 100%)  επιδότησης των ερευνητικών φορέων που θα αναλάβουν την έρευνα και ανάπτυξης των ιδεών των επιχειρήσεων. Έτσι το πρόγραμμα αυτό καθίσταται ελκυστικό αφού το μεγάλο κόστος της έρευνας επωμίζεται το πρόγραμμα σχεδόν στο σύνολό του.

Τέλος, η παρέμβαση «Ενσωμάτωση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στην Παραγωγική Διαδικασία» έχει ως στόχο την επιδότηση των δράσεων ενσωμάτωσης ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων που κατέχουν οι επιχειρήσεις στην παραγωγική διαδικασία. Γι’ αυτό και θα επιδοτηθεί η τελική διαδικασία εμπορευματοποίησης των ώριμων αποτελεσμάτων έρευνας καθώς και τα κόστη κατοχυρώσεων και παρουσίασης σε εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού.

Με βάση τα παραπάνω το πρόγραμμα μπορεί να θεωρηθεί στοχευόμενο και θα πρέπει οι επιχειρήσεις να σπεύσουν να το αξιοποιήσουν.

Στον πίνακα φαίνονται οι κατανομές των ποσών στους τρεις κύκλους και στις τρεις δράσεις.

Leave A Reply