Ζητούν με κοινή επιστολή τα Επιμελητήρια Αχαϊας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας ευελιξία και όχι τιμωρησία

0

Μεγαλύτερη ευελιξία στην υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ζητούν από τον Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Γεώργιο Σταθάκη, προκειμένου περισσότερες επιχειρήσεις για συμμετοχή τους σε μελλοντικά προγράμματα του ΟΑΕΔ και να μην τιμωρηθούν επιχειρήσεις με την επιστροφή της επιχορήγησης, οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αχαϊας Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Ηλείας Κώστας Νικολούτσος και Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής.

Συγκεκριμέμα, το Επιμελητήριο Αχαΐας μαζί με τα Eπιμελητήρια Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, απέστειλαν προχθές επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Γεώργιο Σταθάκη, αναφορικά με τα προγράμματα: Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και  Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές, επισημαίνοντας τα εξής:

«Στις αναλυτικές προσκλήσεις των προγραμμάτων αυτών, γίνεται ρητή αναφορά στην υποχρέωση πως ακόμη και στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν αιτηθεί δαπάνες μισθολογικού κόστους ισχύει η γενική υποχρέωση, όπως ακριβώς διατυπώνεται ακόλουθα :

Η ενισχυθείσα επιχείρηση κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον τις ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015, ανεξάρτητα από την επιδότηση μισθολογικού κόστους εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού). Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο δικαιούχος θα απεντάσσεται και θα οφείλει να επιστρέψει το σύνολο της χορηγηθείσας επιχορήγησης.

Σε ερωτήσεις μελών μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, έχουν λάβει την απάντηση πως στις ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, περιλαμβάνονται και οι μισθωτοί που είχαν προσληφθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (2015) με επιδότηση του ΟΑΕΔ.

Γνωρίζετε, πως πολλές επιχειρήσεις, κυρίως μικρές, έκαναν χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς να έχουν ουσιαστική ανάγκη επιπλέον απασχόλησης προσωπικού, ακριβώς για να συνεισφέρουν με αυτό τον τρόπο στην γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης αλλά και της περιοχής, προς αντιμετώπιση της ανεργίας. Αυτές οι επιχειρήσεις που απασχόλησαν ένα και δύο άτομα το 2015, καλούνται σήμερα να απασχολήσουν το ίδιο προσωπικό με δικό τους κόστος, με στόχο να μην τιμωρηθούν και κληθούν να επιστρέψουν την επιχορήγηση.

Θεωρούμε, πως ο ΟΑΕΔ, θα έπρεπε στις τότε προσκλήσεις, να αναφέρει με σαφήνεια αυτή την δέσμευση, δηλ. της διατήρησης των ΕΜΕ του 2015 για συμμετοχή τους σε μελλοντικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, ώστε αντίστοιχα και οι επιχειρήσεις να κάνουν τον προγραμματισμό τους.

Το Επιμελητήριό μας, που είχε καλέσει τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσλάβουν προσωπικό και να συμμετάσχουν στα προγράμματα του ΟΑΕΔ, ακριβώς για τους λόγους που πιο πάνω αναφέραμε, σας καλεί να εξετάσετε, την απαλλαγή των επιχειρήσεων αυτών από την υποχρέωση αυτή. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η απόφασή σας αυτή, θα προσδώσει μεγάλη ευελιξία στην υλοποίηση των προγραμμάτων, θα προσελκύσει περισσότερες επιχειρήσεις για συμμετοχή τους σε μελλοντικά προγράμματα του ΟΑΕΔ και δεν θα ταλαιπωρήσει-τιμωρήσει επιχειρήσεις με την επιστροφή της επιχορήγησης».

Leave A Reply