Δυτική Ελλάδα: Αναπτυξιακές δυνατότητες με χωροταξική οργάνωση

0

Στην τελική διαμόρφωση επί του Β1 Σταδίου της Μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» εισέρχεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Την περασμένη Τρίτη ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής προτάσεων – ενστάσεων και απομένει το νέο Χωροταξικό εγκριθεί από το αρμόδιο υπουργείο, ώστε στη συνέχεια να εισαχθεί προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να οριστικοποιηθεί. Θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της επόμενης 15ετίας.

Η ανάγκη αναθεώρησης του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Δυτ. Ελλάδας θεωρείται επιτακτική,   ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό οι νεώτερες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και να επιτευχθεί ο συντονισμός και η εναρμόνιση των επί μέρους προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων της χώρας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ως πόλοι ανάπτυξης της περιφέρειας µε συνάφεια µε το ΓΠΧΣΑΑ είναι:

α) ο αναπτυξιακός πόλος ευρύτερης περιοχής Πατρών, o πιο σηµαντικός πρωτεύων εθνικός πόλος ανάπτυξης σε ολόκληρο το δυτικό διαµέρισµα της χώρας, µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα στις µεταφορές, στις υπηρεσίες – τεχνολογία – καινοτοµία και προοπτικές, στην παραγωγή ενέργειας (Πατραϊκός Κόλπος) και στον ειδικό και ποιοτικό τουρισµό (συνεδριακός και αστικός τουρισµός)

β) το αναπτυξιακό τρίπολο ευρύτερης περιοχής Αγρινίου – Μεσολογγίου – Αστακού, µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα στο διαµετακοµιστικό εµπόριο (λιµάνι – ελεύθερη ζώνη ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιάλι Αστακού σε συµπληρωµατική σχέση µε τα λιµάνια Πατρών και Ηγουµενίτσας), στον ειδικό και εναλλακτικό τουρισµό (θαλάσσιος, αλιευτικός, οικοτουρισµός, ορεινός τουρισµός) και µε δυνατότητες εξειδίκευσης στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία,

γ) το αναπτυξιακό δίπολο ευρύτερης περιοχής Πύργου – Αµαλιάδας µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα στον πολιτισµό -ειδικό και εναλλακτικό τουρισµό – αθλητισµό (∆ιεθνούς σηµασίας µνηµεία – Αρχαία Ολυµπία, Ήλιδα, Επικούρειος Απόλλων, σηµαντικοί λιµένες Κατακόλου (κρουαζιέρα), Κυλλήνης (ανήκει στο εκτεταµένο δίκτυο ∆Ε∆-Μ), διεθνούς σηµασίας υγρότοποι, προστατευόµενα τοπία διεθνούς και εθνικής σηµασίας, ιαµατικές πηγές κλπ.), στη γεωργία (εύφορες πεδινές εκτάσεις Ηλείας) µε δυνατότητες εξειδίκευσης στη βιολογική γεωργία και στην παραγωγή ενέργειας (βεβαιωµένο κοίτασµα στη θαλάσσια περιοχή Κατακόλου).

Στο πλαίσιο της μελέτης προσδιορίζονται Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων (Π.Ε.Χ.Π.), (Π.Ο.Α.Π.∆.), Σχεδίων ΟλοκληρωµένωνΑστικώνΠαρεµβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.) και κατά προτεραιότητα σχεδίων υποκείµενου σχεδιασµού ( Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)

Στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου, για την ενίσχυση της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της ανταγωνιστικότητας της Π∆Ε, καθώς και για την ενδυνάµωση της κοινωνικής, οικονοµικής και εδαφικής της συνοχής, οι κύριες κατευθύνσεις που προτείνονται είναι η χρήση των κατάλληλων χωρικών και αναπτυξιακών εργαλείων σε συγκεκριμένες περιοχές µε σκοπό τη βιώσιµη ανάπτυξη του συνόλου της Περιφέρειας.

Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων (Π.Ε.Χ.Π.), είναι   οι ακόλουθες:

α) όλες οι εκτάσεις της Π.Ε. Ηλείας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007,

β) οι µειονεκτικές και φθίνουσες δηµογραφικά περιοχές, δηλαδή ορεινές περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες, µε αρνητικό πρόσηµο, δηµογραφικές και αναπτυξιακές αποκλίσεις, όπως είναι οι ορεινές και ηµιορεινές περιοχές της ∆.Ε. Ινάχου του ∆. Αµφιλοχίας, η ορεινή περιοχή στα Ακαρνανικά Όρη και οι ορεινές περιοχές των ∆.Ε. ∆. Αγρινίου και του ∆. Θέρµου,

γ) η προβληµατική παράκτια περιοχή νότια του Κατακόλου µέχρι τις εκβολές του Αλφειού ποταµού, η οποία για αρκετές δεκαετίες έχει καταληφθεί από χιλιάδες αυθαίρετες και χαµηλής ποιότητας δευτερεύουσες κατοικίες εντός καταπατηµένης έκτασης του ∆ηµοσίου.

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.∆.), που προτείνονται µε βάση ειδικές µελέτες είναι:

α) ∆ύο ΠΟΑΠ∆, αφενός στις δυτικές ακτές της Αιτωλοακαρνανίας (δήµοι Ξηρόµερου και Μεσολογγίου) και στις Εχινάδες νήσους και αφετέρου στις δυτικές ακτές της Αιτωλοακαρνανίας και του νοτίου Αµβρακικού (δήµοι Ακτίου – Βόνιτσας και Αµφιλοχίας), οι οποίες θα εστιάζουν στους τοµείς του τουρισµού και των υδατοκαλλιεργειών. Στόχος είναι η οργάνωση των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας ώστε να µην εκτείνονται ανεξέλεγκτα και παράλληλα η χωροθέτηση ζωνών ανάπτυξης ήπιου εναλλακτικού τουρισµού και ορισµένων µόνο παράκτιου µαζικού τουρισµού,

β) Στην παράκτια περιοχή των ακτών της Κυλλήνης µέχρι το Κατάκολο προτείνεται ως πιλοτική µελέτη η εκπόνηση µελέτης ΠΟΑΠ∆ µε κύριους στόχους τον ποιοτικό παράκτιο τουρισµό και παραθερισµό, την οργάνωση του µαζικού τουρισµού και της δεύτερης κατοικίας που αναπτύσσεται στην περιοχή δεδοµένου ότι έχει εκδηλωθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις, υπό τον όρο της προστασίας και της ανάδειξης της γης υψηλής παραγωγικότητας, καθώς και της απρόσκοπτης ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας.

Εντοπισµός σηµειακών παραγωγικών δραστηριοτήτων εθνικής, περιφερειακής ή διαδηµοτικής εµβέλειας

Εντοπίζονται και προτείνονται σηµειακές ποιοτικές παρεµβάσεις και εγκαταστάσεις, ορισµένες εκ των οποίων είναι µεγαλύτερης κλίµακας και άλλες µικρότερης, ανάλογα µε το βαθµό προστασίας και ευαισθησίας του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής:

α) επέκταση και αναβάθµιση των τουριστικών υποδοµών για τη δραστική αύξηση της τουριστικής περιόδου και της κίνησης του χιονοδροµικού κέντρου Καλαβρύτων µε βάση συγκεκριµένη µελέτη (master plan),

β) ενεργοποίηση της σχεδιαζόµενης χωροθέτησης ΠΟΤΑ στην παράκτια ζώνη στις ακτές Μύτικα,

γ) ενίσχυση του ιαµατικού τουρισµού στις εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής της λίµνης Καϊάφα και στο Κουνουπέλι,

δ) ενίσχυση του ειδικού αθλητικού τουρισµού στην Αιγιάλεια και στην έκταση της ∆ΕΠΟΣ στο Βαρθολοµιό

ε) αναβάθµιση της παράκτιας περιοχής του ∆. Ήλιδας.

στ) αξιοποίηση της δηµόσιας έκτασης του πρώην εργοταξίου της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου µε κύρια την χρήση τουρισµού αναψυχής

ζ) ∆ιερεύνηση της καταλληλότητας και των όρων και περιορισµών χωροθέτησης ακινήτων του ΤΑΙΠΕ∆ άνω των 100 στρεµ., ώριµων µε προκαταρκτική πρόταση ΕΣΧΑ∆Α.

Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), ή εναλλακτικά µελετών και ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπλασης για τα παρακάτω αστικά κέντρα ως εξής:

α) Πάτρα: ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης µε µεγάλο αριθµό αξιόλογων κτιρίων, µνηµείων και βιοµηχανικών κτιρίων, καθώς και αξιοποίηση και αναβάθµιση του παραλιακού µετώπου µέσω λειτουργικού ανοίγµατος και σύνδεσής του µε την πόλη.

β) Αγρίνιο: κεντρική περιοχή µε σηµαντικά δείγµατα αστικών και βιοµηχανικών κτιρίων

γ) Μεσολόγγι: ιστορικό κέντρο µε πλήθος ιστορικών τόπων, ιερών ναών, µοναστηριακών και αµυντικών συγκροτηµάτων,

δ) Ναύπακτος: παραδοσιακός οικισµός µε µεγάλο αριθµό αξιόλογων κτιρίων

ε) Αίγιο: µε αξιοσηµείωτα οικιστικά σύνολα και βιοµηχανικά κτίρια

στ) Πύργος – Αµαλιάδα: σηµαντική η ανάγκη δραστικής αναβάθµισης του υποβαθµισµένου αστικού τοπίου και περιβάλλοντος των δύο πόλεων στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ποιοτικού τουρισµού (αρχαιολογικό τρίπολο).

Τι παρέβλεψαν οι μελετητές και εντόπισαν οι φορείς της Δυτικής Ελλάδας

Περισσότεροι από 30 φορείς συμμετείχαν στη διαβούλευση καταθέτοντας τις παρατηρήσεις τους για ελλείψεις οπυ εντόπισαν επί του σχεδιασμού.

«Όλες οι παρατηρήσεις στον μελετητή και στο Υπουργείο ώστε να ενσωματωθούν στη μελέτη» δήλωσε στον Σ.Ε ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Υφαντής.

Ο Λυκούργος Σταματελάτος προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΕ είναι ο «κρίκος» με το υπουργείο, καθώς είναι εκπρόσωπος της ΠΔΕ στην Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου και ο άνθρωπος που συγκέντρωσε τις παρατηρήσεις των φορέων.

Διαδικαστικά, το υλικό της διαβούλευσης θα εισαχθεί προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο την Τετάρτη 23 Μαρτίου και εν συνεχεία ο φάκελος θα σταλεί στο υπουργείο για την τελική ενσωμάτωση και έγκριση του σχεδιασμού.

Μεταξύ άλλων, οι φορείς επισήμαναν:

Θανάσης Γιανναδάκης, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΔΕ: Εντόπισε με παραδείγματα διάφορα προβλήματα που δεν αντιμετωπίζει το υπό συζήτηση σχέδιο μελέτης, όπως:

ΖΟΕ νομού Ηλείας που επιτρέπει μόνο την νομιμοποίηση αυθαιρέτων, θεσπίστηκαν χωρίς να προηγηθεί εκτενής διάλογος με τους φορείς και την τοπική κοινωνία.

Φαινόμενο διάβρωσης των ακτών, δεν καταγράφεται στο σχέδιο της μελέτης ενώ έχει συντελεστεί ήδη απώλεια μεγάλου ποσοστό των ακτών της Αχαϊας και η Ηλεία παραμένει αχαρτογράφητη περιοχή ως προς το θέμα.

Η περιοχή της Οβρυάς, όπως και το Κατάκολο- Κυλλήνη βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα κατάταξης στον υπό συζήτηση σχεδιασμό.

Διερωτήθηκε αν προβλέπεται η χρήση LPG ως ναυτιλιακού καυσίμου στο λιμάνι της Πάτρας.

Κώστας Ρόκος Πρόεδρος ΤΕΕ/Αιτωλοακαρνανίας: Παρατήρησε ότι το πνεύμα του σχεδίου της μελέτης διαπνέεται από μία εκκεντρότητα και έλλειψη συνοχής, εις βάρος του νομού Αιτ/νίας. Πρότεινε να υπάρξει μελέτη ενός τοπικού χωρικού σχεδίου για πρωτοβάθμιο ΟΤΑ μίας από τις Περιφερειακές Ενότητες.

Γιώργος Αγγελόπουλος, αναπληρωτής πρυτάνεως Πανεπιστημίου Πατρών: Προτείνει να συνεργαστεί με τους φορείς υλοποίησης του σχεδίου ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης που αφορά τα εργαλεία του χωροταξικού σχεδιασμού ώστε να προσφέρει το πανεπιστήμιο τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό στη μελέτη ενός Case Study σε συγκεκριμένη περιοχή που θα επιλεγεί.

Αργύρης Σαλπέας, Δ/ντης εταιρίας Πλειάς, συμβουλευτικής και μέλος της Κίνησης αυτόνομων πολιτών Ηλείας: Ζήτησε να προβλέπει το Χωροταξικό αλλαγή στις ΖΟΕ για τον νομό Ηλείας, ώστε να επιτρέπονται και όλες οι χρήσεις εκτός των αναγραφομένων στο ΦΕΚ εφόσον έχουν την ίδια ή μικρότερη σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάταξη περιβαλλοντική επιβάρυνση με την προβλεπόμενη/ επιτρεπόμενη χρήση. Αιτήθηκε να ανοίξει το δίκτυο για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην περιοχή. Πρότεινε να προβλέπει το σχέδιο της υπό συζήτηση μελέτης επιχειρηματικά πάρκα ειδικού τύπου.

Χρήστος Πατούχας, Ανυπότακτη Πολιτεία Δήμου Πατρέων: Ο δημοτικός σύμβουλος έθεσε ερωτήματα, τα κυριότερα από τα οποία αναφέρονται κάτωθι:

– Γιατί δεν υπήρξε ποτέ εφαρμογή των μελετών που εκπονούνται;

– Τι προβλέπει το υπό εξέταση σχέδιο για τη ζώνη του παραλιακού μετώπου της Πάτρας; Για τη σιδηροδρομική γραμμή που διατρέχει σήμερα το κέντρο της πόλης;

Κώστας Γαβριηλίδης, περιφερειακός σύμβουλος: Έθεσε επιγραμματικά ερωτήματα επί της μελέτης, αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής:

-Τι προτείνει η μελέτη για τη χωροθέτηση λατομείων;

– Για τα απορρίμματα και ειδικά τα χαρακτηρισμένα ως επικίνδυνα;

– Για τη σταθεροποίηση του δικτύου της ενέργειας στη Νότια Ελλάδα και την Περιφέρεια;

– Για την αξιοποίηση των μη καλλιεργήσιμων εδαφών;

-Πώς προτείνεται να επιτευχθεί αύξηση του πρωτογενούς τομέα;

Αθανάσιος Καρπής, δήμαρχος Ερυμάνθου: Προσδοκά μεγαλύτερη έμφαση στον παραγωγικό τομέα της κτηνοτροφίας, με μνεία των ορεινών Δήμων Ερυμάνθου και Καλαβρύτων, οι οποίοι πρωτοστατούν στη δραστηριότητα αυτή.

– Αναζητά αναλυτικότερη αναφορά στο έργο του αυτοκινητοδρομίου Πάτρας, που έχει προταθεί σε έκταση 1200 στρεμμάτων εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ερυμάνθου, και το έργο του φράγματος Πείρου – Παραπείρου, σε 3000 στρέμματα στην περιοχή της Ερυμάνθειας, με μέριμνα για την εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ στις περιοχές αυτές.
– Θέτει το πρόβλημα της αναγνώρισης της οδικής σύνδεσης Πάτρας – Τρίπολης στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου, ως συνδετήρια αρτηρία μεταξύ των πρωτευουσών δύο όμορων νομών και τέλος

– Αναζητά λύσεις και προτάσεις χωροθέτησης από τη μελέτη για θέματα λιμενοδεξαμενών, αγροτικού εξηλεκτρισμού, αγροτικού τουρισμού

Πέτρος Μαντάς, Πρόεδρος ΣΕΒΙΠΑ, ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ: Έθεσε επιγραμματικά τα εξής ερωτήματα:

– Είναι βιώσιμο το εμπορευματικό λιμάνι Πατρών; Εφόσον κριθεί μη βιώσιμο και δεν πραγματοποιηθεί, για ποιον σκοπό γίνεται ο σχεδιασμός του;

– Χρήζουν επικαιροποίησης οι μελέτες ως προς τα δεδομένα και τις προτάσεις εφόσον διαρκεί πολλά χρόνια η εκπόνησή τους;

Παρατηρεί ότι ο τρόπος και το πνεύμα με το οποίο νομοθετεί η πολιτεία θα βοηθούσε τους φορείς αν ήταν πιο λιτός και περιεκτικός.

Βασίλης Χριστόπουλος, αντιδήμαρχος Αιγιαλεία: Προτείνει την εκτενέστερη αναφορά του σχεδίου στις τουριστικές χρήσεις λιμένα Αιγίου και τη διάβρωση των ακτών της περιοχής.

Leave A Reply