Επενδυτικές ευκαιρίες από το πρόγραμμα αλιείας – θάλασσας

0

katisΤο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας – Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 είναι βασισμένο στις έξι βασικές προτεραιότητες της Ένωσης για την ανάπτυξη της αλιείας και σ αυτούς εστιάζεται η συγκέντρωση των εθνικών και κοινοτικών χρηματικών πόρων που θα χρησιμοποιηθούν την περίοδο μέχρι το 2020.

Οι έξι προτεραιότητες για την ανάπτυξη της αλιείας είναι:

 1. Προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας.
 2. Προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας.
 3. Ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
 4. Ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.
 5. Ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης.
 6. Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής.

Από το σύνολο των χρημάτων που θα διατεθούν το 35,6% ή 186 εκατ. _ θα διατεθούν για τον τομέα της αλιείας στηρίζοντας μέτρα καινοτομίας, συμπράξεων μεταξύ αλιέων και επιστημόνων, επενδύσεων επί των σκαφών, διαφοροποίησης και νέων μορφών εισοδήματος όπως ο αλιευτικός τουρισμός, προστασίας και αποκατάστασης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας καθώς και επενδύσεις σε υποδομές όπως αλιευτικοί λιμένες, τόπους εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και αλιευτικά καταφύγια.

Το 17,2% ή 89,7 εκατ. € θα διατεθούν για τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας στηρίζοντας κυρίως μέτρα καινοτομίας που αφορούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών, μέτρα ίδρυσης και εκσυγχρονισμού παραγωγικών μονάδων, με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το 15% ή 78,2 εκατ. € θα διατεθούν για τον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στηρίζοντας κυρίως μέτρα ίδρυσης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων του τομέα, εκστρατειών προώθησης και εξεύρεσης νέων αγορών καθώς και στήριξης σχεδίων παραγωγής και εμπορίας Ομάδων Παραγωγών.

Το 10,4% ή 54,1 εκατ. € θα διατεθούν για την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών μέσω της εφαρμογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Τέλος, το 17,6% ή 92 εκατ. € θα διατεθούν για την ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Η πρώτη δράση- προτεραιότητα του προγράμματος αφορά την προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής,καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας με προϋπολογισμό 186.200.000 € σε δημόσια δαπάνη.

Τα μέτρα και οι δράσεις που θα ενισχυθούν θα αποβλέπουν σε:

 1. Καινοτομία, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων.
 2. Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος.
 3. Στήριξη για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους αλιείς.
 4. Προσωρινή ή οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
 5. Ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά

συμβάντα.

 1. Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών.
 2. Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων.
 3. Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων.
 4. Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής (συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων).
 5. Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

Επενδύσεις που προβλέπονται για τη δράση αυτή:

 1. Σχετίζονται με την ασφάλεια σκάφους, υγιεινής, ποιότητας των προϊόντων και στην αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό των μηχανών σκαφών της παράκτιας αλιείας.
 2. Προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα επιτρέποντας στους αλιείς να πραγματοποιούν την επεξεργασία, την εμπορία και την άμεση πώληση των δικών τους αλιευμάτων.
 3. Αφορούν σε εξοπλισμό επί του σκάφους για εξοικονόμηση ενέργειας.
 4. Αφορούν σε προσωρινή και οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων.
 5. Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από αλιείς.
 6. Επενδύσεις στα σκάφη για συμπληρωματικές δραστηριότητες πέραν της αλιείας όπως περιβαλλοντικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή τουρισμός.
 7. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 8. Μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης.
 9. Κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμό στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας.
 10. Εκπόνηση μελετών και σχεδίων προστασίας και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
 11. Επενδύσεις σε εξοπλισμό επιλεκτικότητας μεγέθους ή είδους των αλιευτικών εργαλείων.
 12. Επενδύσεις σε εξοπλισμό που περιορίζει τις φυσικές και βιολογικές επιπτώσεις της αλιείας στο οικοσύστημα ή τον θαλάσσιο βυθό.
 13. Επενδύσεις σε εξοπλισμό που μειώνει τα ανεπιθύμητα αλιεύματα εμπορικών αποθεμάτων ή άλλα παρεμπίπτοντα αλιεύματα.
 14. Επενδύσεις για την προστασία των εργαλείων και των αλιευμάτων από θηλαστικά και πτηνά προστατευόμενα από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
 15. Επενδύσεις βελτίωσης των υποδομών αλιευτικών λιμένων, τόπων εκφόρτωσης και ιχθυοσκαλών.
 16. Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων.
 17. Μέτρα στήριξης της αλιείας εσωτερικών υδάτων και προστασίας της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας εσωτερικών υδάτων.

Η δεύτερη δράση- προτεραιότητα του προγράμματος αφορά την προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας με προϋπολογισμό 89.758.782 δημόσιας δαπάνης.

Τα μέτρα και οι δράσεις που θα ενισχυθούν θα αποβλέπουν σε:

 1. Εισαγωγή καινοτομίας.
 2. Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.
 3. Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας.
 4. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης.
 5. Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας.
 6. Ενθάρρυνση νέων καλλιεργητών για βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες.
 7. Μετάβαση σε συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και σε μεθόδους βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
 8. Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες.
 9. Μέτρα για τη δημόσια υγεία, για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων και ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας.

Επενδύσεις που προβλέπονται για τη δράση αυτή:

 1. Επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
 2. Προώθηση νέων μορφών υδατοκαλλιέργειας με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης.
 3. Επενδύσεις στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
 4. Επενδύσεις για αύξηση προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας με επεξεργασία, εμπορία και άμεση πώλησης της δικής της παραγωγής.
 5. Διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων εκτός της υδατοκαλλιέργειας.
 6. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικού, επιστημονικού, νομικού ή οικονομικού χαρακτήρα.
 7. Στήριξη ανάπτυξης ζωνών υδατοκαλλιέργειας και των απαιτούμενων υποδομών.
 8. Μετάβαση σε συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και σε μεθόδους βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
 9. Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες όπως μεθόδους συμβατές με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ανάγκες υποκείμενες σε ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης, μορφές εκτατικής υδατοκαλλιέργειας κλπ.
 10. Μέτρα για τη δημόσια υγεία μέσω χορήγησης αντιστάθμισης σε οστρακοκαλλιεργητές.
 11. Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων όπως δράσεις ελέγχου & εξάλειψης των νόσων στον τομέα υδατοκαλλιέργειας κλπ.

Η τρίτη δράση- προτεραιότητα του προγράμματος αφορά στην ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής με προϋπολογισμό 92.088.225 € δημόσιας δαπάνης.

Τα μέτρα και οι δράσεις που θα ενισχυθούν θα αποβλέπουν σε:

 1. Έλεγχος και Επιβολή.
 2. Συλλογή Δεδομένων.

Επενδύσεις που προβλέπονται για τη δράση αυτή:

 1. Συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων με στόχο την επιστημονική ανάλυση και την υλοποίηση της ΚΑλΠ.
 2. Επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα.
 3. Εθνικά και διεθνικά πολυετή προγράμματα δειγματοληψίας.
 4. Παρακολούθηση στη θάλασσα των εμπορικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών δραστηριοτήτων.
 5. Βελτίωση των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων και υλοποίηση πιλοτικών μελετών, με στόχο τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων.
 6. Αγορά ή/και ανάπτυξη τεχνολογίας που καθιστά δυνατή την συλλογή, διαχείριση, επικύρωση, ανάλυση, παρουσίαση και ανταλλαγή δεδομένων σχετικών με την αλιεία.
 7. Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού (AIS).
 8. Αγορά ή εκσυγχρονισμός ελεγκτικών μέσων συμπεριλαμβανομένων περιπολικών πλοίων και αεροσκαφών.
 9. Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ελέγχου και εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της αλιείας.
 10. Προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγής, και ανάμεσα στα κράτη-μέλη, προσωπικού επιφορτισμένου με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Η τέταρτη δράση- προτεραιότητα του προγράμματος αφορά στην αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής με προϋπολογισμό 54.117.647 με στόχο την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Επενδύσεις που προβλέπονται για τη δράση αυτή:

 1. Δράσεις αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων, προώθησης της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, δια βίου μάθησης και στήριξης της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
 2. Δράσεις βελτίωσης και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των αλιευτικών περιοχών, προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις αλιευτικές περιοχές, περιλαμβανομένης της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
 3. Ενέργειες διάδοσης βέλτιστων πρακτικών μέσω της διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.
 4. Ενέργειες για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ).

Η πέμπτη δράση του προγράμματος αφορά την ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης με προϋπολογισμό 78.227.020 .

Τα μέτρα και οι δράσεις που θα ενισχυθούν θα αποβλέπουν σε:

 1. Σχέδια παραγωγής και εμπορίας.
 2. Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση.
 3. Μέτρα εμπορίας.
 4. Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Επενδύσεις που προβλέπονται για τη δράση αυτή:

Στον τομέα της εμπορίας θα ενισχυθούν επενδύσεις όπως:

 1. Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 2. Στήριξη σχεδίων παραγωγής και εμπορίας οργανώσεων παραγωγών.
 3. Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας μέσω της διευκόλυνσης:

α. της αίτησης για καταχώριση ενός συγκεκριμένου προϊόντος και της προσαρμογής των ενδιαφερόμενων φορέων στις σχετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης και πιστοποίησης,

β. της πιστοποίησης και της προώθησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

γ. της παρουσίασης και συσκευασίας προϊόντων, συμβολή στην ιχνηλασιμότητατων προϊόντων αλιείας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην ανάπτυξη οικολογικού σήματος ευρωπαϊκής εμβέλειας για τα προϊόντα αλιείας,

δ. διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης για τα βιώσιμα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά.

Στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θα ενισχυθούν επενδύσεις που:

 1. Συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των αποβλήτων.
 2. Βελτιώνουν την ασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και τις συνθήκες εργασίας.
 3. Υποστηρίζουν τη μεταποίηση των αλιευμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας και δεν μπορούν να προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
 4. Σχετίζονται με τη μεταποίηση υποπροϊόντων που προκύπτουν από τις βασικές δραστηριότητες μεταποίησης.
 5. Σχετίζονται με τη μεταποίηση προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
 6. Οδηγούν στη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών, ή νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης.

Με την έγκριση των προγραμμάτων και την έναρξη της προκήρυξης των επιμέρους δράσεων, θα επανέλθουμε με αναλυτικές πληροφορίες για κάθε επιμέρους δράση.

Μέχρι τότε μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα για την κάθε δράση με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες μας.

* Το παραπάνω κείμενο είναι του κ. Aθανάσιου Kατή, Συμβούλου Eπιχειρήσεων.

Leave A Reply