ΕΣΠΑ 2014-2020: Νέες επενδυτικές προοπτικές

0

Σήμερα το ΕΣΠΑ 2007-2013 βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των έργων του και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015, εφόσον δεν υπάρξει κάποια παράταση, τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί.

Η περίοδος υλοποίησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ συνέπεσε, σε μεγάλο βαθμό, με την περίοδο βαθιάς και παρατεταμένης κρίσης στη χώρα, κυρίως από τα μέσα του 2010 και μέχρι σήμερα.
Το παραπάνω σε συνάρτηση με τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα και τη μεγάλη μείωση των κύκλων εργασιών τους έχουν δυσκολέψει σε μεγάλο βαθμό την ολοκλήρωση των έργων που έχουν εγκριθεί σε όλες τις δράσεις του ΕΣΠΑ αλλά και του αναπτυξιακού νόμου.
Ο αναπτυξιακός νόμος, ως εθνικό εργαλείο, έχει δώσει παράταση στο χρόνο υλοποίησης των έργων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016. Στο ΕΣΠΑ όμως, αν δεν ζητήσει η πολιτεία συνολική εύλογη παράταση από την ΕΕ, θα πρέπει το σύνολο των έργων να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του χρόνου.
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία υπάρχει η βεβαιότητα ότι ένας μεγάλος αριθμός έργων έχει εγκαταλειφθεί από τις επιχειρήσεις αλλά ο μεγαλύτερος αριθμός έργων βρίσκεται σε στάδιο μερικής υλοποίησης και σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που έχουν έργα, έχουν λάβει και προκαταβολές ή πρώτες δόσεις για τα επιμέρους τμήματα των έργων που έχουν υλοποιήσει.
Γι’ αυτές τις επιχειρήσεις υπάρχει και ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφού, αν δεν ολοκληρώσουν τα έργα μέχρι το τέλος του χρόνου, θα κληθούν να επιστρέψουν έντοκα τα χρήματα που έχουν λάβει και κάτι τέτοιο, στη σημερινή συγκυρία, θα οδηγήσει πολλές να γίνουν αφερέγγυες ή και σε αναστολή εργασιών, απώλεια εθνικού παραγωγικού δυναμικού και σαφώς προσθήκη μεγάλου αριθμού νέων ανέργων στη σημερινή στρατιά.
Έτσι οι επιχειρηματικοί φορείς θα πρέπει να πιέσουν την πολιτεία για μια γενναία παράταση των έργων βασιζόμενοι και στις δραματικές συνθήκες της οικονομίας την τελευταία περίοδο που με κλειστές τις τράπεζες και την αβεβαιότητα του τελευταίου εξαμήνου, έχει σταματήσει η υλοποίηση ακόμη και έργων στην τελευταία τους φάση.

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Η χώρα από τα μέσα του Δεκεμβρίου του 2014 έχει εγκεκριμένα από την ΕΕ, το βασικό πρόγραμμα αναφοράς της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, τα 13 περιφερειακά επιχειρηματικά προγράμματα (ΠΕΠ) που αφορούν τις 13 περιφέρειες τις χώρας καθώς και 5 από τα επτά εθνικά προγράμματα.
Δεν έχουν ακόμη εγκριθεί τα προγράμματα της Αγροτικής Ανάπτυξης που είναι και το μεγαλύτερο από πλευράς όγκου χρημάτων αλλά και το μικρότερο πρόγραμμα της Αλιείας.
Παράλληλα έχουν ψηφιστεί οι νόμοι διαχείρισης των προγραμμάτων αλλά και ένα μέρος των αποφάσεων υλοποίησης έχουν εκδοθεί.
Αν η περίοδος του τελευταίου εξαμήνου δεν είχε χαθεί με τις αέναες διαπραγματεύσεις της χώρας με την ΕΕ για το νέο πρόγραμμα-μνημόνιο είναι προφανές ότι μεγάλο μέρος των προγραμμάτων αυτών θα τα είχαμε δει στην αγορά με προκηρύξεις των πρώτων τους κύκλων έργων και σήμερα θα βρισκόμασταν στο στάδιο εντάξεων και σύντομα και πρώτων εκταμιεύσεων.
Θεωρώντας ότι άμεσα η χώρα βαίνει προς ομαλοποίηση και την υπόσχεση από τον κ. Γιούνκερ για εμπροσθοβαρή διάθεση χρημάτων από το αναπτυξιακό, αλλά ακόμη νεφελώδες, πακέτο των 35 δισ., θα κάνουμε μια προσπάθεια, με σειρά άρθρων στο ΣΥΜΒΟΥΛΟ, να παρουσιάσουμε τις βασικές γραμμές των προγραμμάτων που θα έχουν ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας όλη την επόμενη επταετία.
Έτσι στα επόμενα άρθρα μας θα γίνει ανάλυση των παρακάτω, εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων:
1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Πρόκειται για το εθνικό πρόγραμμα που στοχεύει, σε μεγάλο βαθμό, στην ανάπτυξη μέσω της επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας.
2. Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας). Είναι το πρόγραμμα που θα διαχειριστεί η αιρετή περιφέρεια και μέσα από όλες τις άλλες δράσεις του σημαντικό βάρος έχει η επιχειρηματικότητα (μέσω της έρευνας, καινοτόμας και των επενδύσεων) στις μικρές και μεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, παλιές και νέες.
3. Το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση. Πρόκειται για υποπρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ που αφορά την έρευνα και καινοτομία και το οποίο αντλεί χρήματα και από αλλά προγράμματα και ταμεία. Το έργο θα διαχειριστή η ΓΓΕΤ του υπουργείου Παιδείας.
4. Το Εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει εκτός των καθ’ αυτό επενδύσεων στον αγροτικό τομέα σημαντικό ενδιαφέρον και στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων αλλά και στις επενδύσεις του αγροτουρισμού, με το γνωστό σε όλους υποπρόγραμμα LEADER, που συμβάλλει στην ανάπτυξη της υπαίθρου με επενδύσεις στον αγροτουρισμό και τη μικρή μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
5. Το εθνικό πρόγραμμα της Αλιείας με σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών αλλά και της μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.
6. Τέλος θα αναλύσουμε, όταν θα έχουμε τη δημοσιοποίησή του, το νέο Αναπτυξιακό νόμο που σε επίπεδο χώρας θα έρθει να ενισχύσει επενδύσεις (ίδρυσης, επέκτασης ή και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων) στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, τον τουρισμό και επιμέρους δράσεις στον τομέα των υπηρεσιών. Ο νόμος είναι ακόμη στο στάδιο της διαμόρφωσής του και δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα για σχολιασμό και παρατηρήσεις (διαβούλευση).
Στόχος μας είναι με την παρουσίαση αυτών των προγραμμάτων οι επιχειρήσεις να έχουν τη βασική αίσθηση τι μπορεί να περιμένουν την επόμενη προγραμματική περίοδο που σαφώς θα διαφέρει από την προηγούμενη και σε προτεραιότητες και ίσως και στον τρόπο υλοποίησης των έργων.
Θέλουμε να πιστεύουμε η κρίση της τελευταίας περιόδου και η σωρευμένη εμπειρία διαχείρισης των τεσσάρων προηγούμενων κοινοτικών πλαισίων θα βελτιώσει επιτέλους το σχεδιασμό και διαχείριση των προγραμμάτων της νέας περιόδου σε όφελος της απόδοσης και της μόχλευσης μεγαλύτερων κονδυλίων ώστε αυτά να πετύχουν τους στόχους στα σημεία που απέτυχαν τα προηγούμενα πλαίσια.

Αναπτυξιακές προοπτικές της νέας περιόδου
Η πολιτεία μέσα από μελέτες που έχουν εκπονηθεί έχει διαπιστώσει ότι οι αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας εστιάζονται στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης το οποίο θα στηριχθεί στην έξυπνη εξειδίκευση, στις υγιείς επενδύσεις και στην εξωστρέφεια.
Η νέα επιχειρηματικότητα θα αφορά κυρίως δραστηριότητες έντασης γνώσης και θα συνδυάζεται απαραίτητα, άμεσα ή έμμεσα, με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Η έξυπνη εξειδίκευση, που θα είναι το βασικό πρόταγμα της επόμενης περιόδου, θα πρέπει να διαπνέει το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και να αποσκοπεί στον εντοπισμό και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών εκείνων της χώρας και των περιφερειών που δημιουργούν βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα επιδρά σε όλες τις πτυχές του μοντέλου ανάπτυξης μέσω της εξεύρεσης των εξειδικευμένων αγορών που διαθέτει η χώρα, της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών σε παραδοσιακούς κλάδους και της αξιοποίησης της «έξυπνης» δυναμικής τους.
Η στρατηγική για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο ανάπτυξης θα στηριχτεί στους εξής πυλώνες:
1. Ενίσχυση προσαρμογής επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις.
Απαιτείται γρήγορη και αποτελεσματική μετάβαση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στα νέα δεδομένα της εποχής και την εξομάλυνση των οδυνηρών συνεπειών που προκάλεσε η οικονομική κρίση κυρίως στην αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματα που επιδιώκονται είναι:
• Η προσαρμογή επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού στις επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της αγοράς
• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων που θα υποστηρίξουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
• Η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για καταπολέμηση της ανεργίας και δημιουργία νέων, βιώσιμων θέσεων απασχόλησης
2. Επικέντρωση των ενισχύσεων σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εν δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους.
Οι στρατηγικοί αυτοί τομείς αναγνωρίσθηκαν και καταγράφηκαν στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας «Ελλάδα 2021». Οι κλάδοι αυτοί, για την επόμενη προγραμματική περίοδο θα είναι οι παρακάτω, χωρίς βεβαίως να αποκλείονται και επιχειρήσεις άλλων τομέων που πληρούν τα ίδια χαρακτηριστικά:
A. Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων: Στόχος είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, με ορόσημο το 2023, να μετασχηματιστεί σε ένα σύγχρονο παραγωγικό κλάδο με έμφαση στη βιομηχανία τροφίμων και την μεταποίηση, ικανού να συμβάλει στην οικονομική ευημερία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, μέσω της παραγωγής ανταγωνιστικών, ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων ελληνικής προέλευσης, με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία.
B. Ενέργεια: Μέσω του κλάδου αυτού η χώρα επιδιώκει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την προστασία του καταναλωτή από τις υψηλές τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Στόχος είναι επίσης η ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικότητας, σε τομείς όπου υφίσταται ουσιαστικό δυναμικό για την δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η αξιοποίηση των ΑΠΕ, καθώς και η συμμετοχή σε έργα υποδομών.
Γ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Η εθνική στρατηγική στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών και Logistics και στην ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο της Ν.Α. Ευρώπης. Η στρατηγική θα βασιστεί στην:
• Ενίσχυση αποδοτικότητας εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
• Απλοποίηση δομής και μείωση κρίκων εφοδιαστικής αλυσίδας προς όφελος του τελικού καταναλωτή.
• Διασφάλιση βιωσιμότητας ελληνικών logistics μέσω ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης.
• Εξωστρέφεια και διεθνοποίηση ελληνικών logistics.
• Ανάδειξη ολοκληρωμένων εμπορικών πυλών εισόδου/ εξόδου με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
Δ. Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Η στρατηγική για την ανάπτυξη του τομέα που διακρίνεται σε στις Δημιουργικές και τις Πολιτιστικές Βιομηχανίες, είναι η δημιουργία διακριτής ταυτότητας των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών κάθε κλάδου (design & branding) προκειμένου να διευκολυνθεί η προώθησή τους στην διεθνή αγορά (εξωστρέφεια) σε συνδυασμό με την αισθητή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητάς τους και αύξηση της συνολικής προστιθέμενης αξίας τους.
E. Περιβάλλον: Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης μέχρι το 2023: Οι βασικοί τομείς δράσης θα είναι:
1. Στήριξη επιχειρηματικότητας για διαχείριση των αποβλήτων αστικά -βιομηχανικής προέλευσης ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερου βαθμού εκμετάλλευση της αξίας αυτών ως υλικό για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ενεργειακή αξιοποίηση.
2. Στήριξη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες αντιρρύπανσης και απορρύπανσης με έμφαση στην «πράσινη επιχείρηση» και στη βιομηχανική συμβίωση.
3. Παραγωγή υψηλής ποιότητας περιβαλλοντικών υπηρεσιών προς την κοινωνία για αύξηση διαφάνειας και άμβλυνση κοινωνικών αντιδράσεων, διευκολύνοντας την εμπλοκή των επιχειρήσεων στη μελέτη και διατήρηση των περιβαλλοντικών πόρων και της βιοποικιλότητας.
Z. Τουρισμός: Στόχος είναι την περίοδο 2014-20 η ανάδειξη του ελληνικού τουρισμού σε συνδυασμό με το φυσικό και το πολιτιστικό απόθεμα και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας σε ένα συνολικό προϊόν εμπειριών, που θα το χαρακτηρίζει η υψηλή ποιότητα σε όλες τις πτυχές των προσφερόμενων υπηρεσιών, θα περιλαμβάνει ένα σύνολο αλληλοσυμπληρούμενων αλλά διακριτών τουριστικών προϊόντων και θα εξασφαλίζει ένα ενιαίο επίπεδο ελάχιστων ποιοτικών χαρακτηριστικών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αποτέλεσμα της στρατηγικής επιδιώκεται να είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η αύξηση των εσόδων ανά επισκέπτη, σημεία στα οποία η χώρα υστερεί σημαντικά έναντι των ανταγωνιστών της.
Οι ειδικότερες προτεραιότητες για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι:
1. Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, αναβάθμιση ή/και διαφοροποίηση του παραδοσιακού μοντέλου «ήλιος- θάλασσα».
2. Εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλη την αλυσίδα αξίας.
3. Συντονισμένες δράσεις προώθησης τουριστικού προϊόντος από όλους τους συντελεστές με εστιασμένο σχεδιασμό.
4. Κατάρτιση απασχολουμένων/δράσεις παροχής υποστήριξης στους επιχειρηματίες και αναβάθμιση παρεχόμενης τουριστικής εκπαίδευσης.
5. Βελτίωση δημόσιων υποδομών και υπερδομών, αλλά και ιδιωτικών με τις οποίες ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή, με καινοτόμες παρεμβάσεις για ανάδειξη της επισκεψιμότητας των τουριστικών προορισμών της χώρας.
H. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Η εθνική στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη έχει αναγνωρίσει τις ΤΠΕ είτε ως αυτοτελή στρατηγικό τομέα ανάπτυξης είτε ως καταλύτη μετασχηματισμού για τους υπολοίπους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του δημοσίου τομέα.
Στόχο αποτελεί η μεταστροφή της αλυσίδας αξίας των ΤΠΕ προς μια εξωστρεφή, καινοτόμα, αναγνωρίσιμη και διατηρήσιμη κρίσιμη μάζα ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, ικανών να δημιουργήσουν καινοτόμα επιχειρηματικότητα και, να εισάγουν τις επιχειρήσεις των λοιπών τομέων, στις παγκόσμιες, ψηφιακές, αλυσίδες αξίας.
Θ. Υγεία: Βασική επιδίωξη για τον τομέα της υγείας, είναι η ανάπτυξη βιώσιμης εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με εξαγωγικό προσανατολισμό, σε περιοχές όπου υφίσταταιουσιαστικό δυναμικό για τη δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής του ΕΣΠΑ 2014–2020. Ειδικότερα στρατηγική στόχευση αποτελεί η στήριξη των νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. ανάπτυξη γενοσήμων υψηλής προστιθέμενης αξίας κ.ά.), την παροχή υπηρεσιών (τηλεϊατρική, προηγμένες διαγνωστικές & απεικονιστικές υπηρεσίες κ.α.), του τουρισμού υγείας καθώς και των εξαγωγών.
I. Υλικά – Κατασκευές: Η στρατηγική στον τομέα των Υλικών συνίσταται στην ενίσχυση επιλεγμένων αλυσίδων αξίας του τομέα αφενός σε δραστηριότητες που συμπληρώνουν υπάρχουσες αλυσίδες αξίας και αυξάνουν την εγχώρια προστιθέμενη αξία και αφετέρου σε δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους έντασης γνώσης που αξιοποιούν νέες τεχνολογίες και αποσπούν μερίδια στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Επιμέρους τομείς θα είναι ανάπτυξη και παραγωγή, πλωτών κατασκευών και ναυπηγημάτων, οικολογικών χρωμάτων, επικαλύψεων από υλικά οργανικής βάσης, ναυπηγικά / μεταλλικά χρώματα, μη τοξικά χρώματα, «έξυπνων» υλικών/προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως επιχρίσματα για διάφορες εφαρμογές. Ανάπτυξη πρωτοποριακών «πράσινων» υλικών και τεχνολογιών εφαρμογής τους, υλικών και εφαρμογών συσκευασίας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Δημιουργίας επιχειρηματικών συστάδων και δικτυώσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργειών στον τομέα της νανοτεχνολογίας για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων δομικών στοιχείων κτιρίων. Ενίσχυση συνεργασιών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών εφαρμογής τους στα έργα αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης έργων τέχνης και μνημείων.
3. Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων/ επιχειρήσεων/ δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.
Σ’ αυτό το κοινοτικό πλαίσιο θα γίνει επικέντρωση των επενδύσεων στις επιχειρήσεις που διαθέτουν αναπτυξιακές προοπτικές.
Τα χαρακτηριστικάτων επιχειρήσεων που αξιολογούνται θετικά, όσον αφορά στις αναπτυξιακές τους προοπτικές, διαφοροποιούνται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό ανά τομέα συνοψίζονται παρακάτω:
• Εξωστρέφεια
• Καινοτομία/δημιουργικότητα
• Σημαντικό μέγεθος σε κύκλο εργασιών και απασχόληση, επαρκής γκάμα προϊόντων για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού
• Στόχευση σε εξειδικευμένα τμήματα της παγκόσμιας αγοράς
• Θετικά αποτελέσματα και οικονομική προοπτική/ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
• Επανακυκλοφορία των πόρων στην εσωτερική αγορά (μεγιστοποίηση του ποσοστού της εγχώριας προστιθέμενης αξίας)
• Νέα επιχειρηματικότητα/δημιουργία νέων επιχειρήσεων (π.χ.startups)
• Χαμηλή επιβάρυνση του περιβάλλοντος
• Συνεργασία επιχειρήσεων κοινού σκοπού με στόχο την ενίσχυση της καθετοποίησης, τη δημιουργία διαπραγματευτικού πλεονεκτήματος, την ολοκλήρωση του προσφερόμενου προϊόντος/υπηρεσίας
• Προϊόντα/Υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
4. Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο Ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον
Στο πλαίσιο της επίτευξης της έξυπνης ανάπτυξης,προτεραιότητα θα δοθεί και στην ενίσχυση της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις, το οποίο προσελκύει επενδύσεις.
Γι’ αυτό η στρατηγική του προγράμματος θα πρέπει να στοχεύσει στην διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα από την αναδιάρθρωση Δημόσιας Διοίκησης και την ανάπτυξη δομών & υποδομών.
Έτσι το σύνολο των χρημάτων που θα διατεθούν στις επιχειρήσεις, την επόμενη περίοδο και μέχρι το 2020, θα έρθουν να καλύψουν στόχους από τους παραπάνω.
Πάνω σε αυτούς θα πρέπει οι επιχειρήσεις να ευθυγραμμιστούν ώστε να έχουν τύχη οι προτάσεις χρηματοδότησης που θα υποβάλλουν σε όλα τα προγράμματα.
Στα επόμενα άρθρα θα γίνει εκτενής ανάλυση του κάθε ενός από τα προγράμματα με αναφορές στις επενδυτικές ευκαιρίες και δυνατότητες που θα έχουν οι επιχειρήσεις.

* Το παραπάνω κείμενο είναι του κ. Αθανάσιου Κατή, Συμβούλου Επιχειρήσεων

Leave A Reply